Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego + wzory do pobrania

red. Piotr Walczak
Wydawnictwo:C H Beck
Wydanie:3, 2024
Format:B5
Ilość stron:726
ISBN:9788383567051
Stan prawny:1 czerwca 2024 r.
Pełna lista autorów:dr Dorota Adamek-Hyska, Sebastian Bach, dr Mieczysława Cellary, Grzegorz Czarnocki, dr Małgorzata Domańska, Elżbieta Dworak, Bernadeta Dziedziak, Lucyna Hanus, Jarosław Jurga, Lucyna Kuśnierz, r.pr. Ludmiła Lipiec-Warzecha, Dariusz Melerowicz, Dorota Pudło-Żylińska, Marek Rotkiewicz, dr Bożena Rudnicka, Łukasz Sadkowski, Waldemar Witalec, Małgorzata Wojtczak, Barbara Wołczak, Jakub Zieliński
256,19 zł
+5% VAT
Cena brutto: 269,00 zł
Do koszyka

Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć najtrudniejsze zagadnienia.

W książce przedstawiono „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. zasada kasowości i jej konsekwencje, szczególne zasady wykonywania budżetu, klasyfikowanie wydatków na potrzeby SMUP, zakładanie lokat długoterminowych, wolne środki, mechanizm podzielonej płatności w VAT, zaciąganie i spłata długu, ewidencja księgowa urzędu JST jako jednostki budżetowej i organu jako budżetu itd.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny, kładąc akcent na te kwestie, które określają jego status, obowiązki i uprawnienia skarbnika. Wyjaśnienia prezentowane są w przystępny sposób, bazując na praktycznych przykładach.

Z zakresu zagadnień kadrowych przedstawiono m.in. te związane z kwestiami zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika. W kontekście spraw organizacyjnych skoncentrowano się na wyjaśnieniach dotyczących statusu skarbnika jako głównego księgowego JSFP, a także jego roli w przypadku podjęcia decyzji o wspólnej obsłudze przez urząd JST samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowego zakresu obowiązków skarbnika należą jednak przede wszystkim sprawy związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową. Stosowanie przepisów dotyczących planowania i prognozowania sprawia wciąż istotne problemy. Dotyczy to np.:

 • obliczania wolnych środków;
 • szczególnych zasad wykonywania budżetu;
 • klasyfikowania wydatków z uwzględnieniem rozdziałów podmiotowych i usługowych (SMUP);
 • zakresu wymaganej od skarbnika kontrasygnaty;
 • ewidencji lokat;
 • obliczania relacji warunkujących uchwalenie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej;
 • ujmowania w ewidencji rozliczeń VAT.

Publikacja pokazuje również najważniejsze zagadnienia związane z rachunkowością budżetową, sprawozdawczością finansową, budżetową i sprawozdawczością z operacji finansowych, z którymi to zagadnieniami musi zmierzyć się skarbnik JST. Na uwagę zasługuje szczegółowe omówienie reguł prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemie informatycznym (przy użyciu komputera); roli zasad (polityki) rachunkowości dla JST, obowiązków związanych z inwentaryzacją aktywów i pasywów oraz problemów z ewidencją rozliczeń VAT, czy wyodrębnieniem, w celu rozliczeń, wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Swoje miejsce w Vademecum znalazło także przybliżenie różnic między ewidencją księgową urzędu JST (jednostka budżetowa) i organu – budżetu.

Szereg obowiązków i uprawnień skarbnika JST jest związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki finansowej. Publikacja zwraca uwagę na regulacje dotyczące gromadzenia dochodów, dokonywania wydatków i realizacji zadań publicznych. W książce przybliżono m.in. zagadnienia odnoszące się do podstawowych zasad dokonywania wydatków publicznych, kategoryzacji wydatków na majątkowe i bieżące, granic wydatkowania środków budżetowych, udzielania i rozliczania dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków, planowania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także wykonywania dochodów z tytułu należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetu o charakterze publicznoprawnym.

Publikację uzupełnia artykuł przybliżający tematykę doręczeń elektronicznych, która chociaż nie dotyczy bezpośrednio obowiązków skarbnika, to jej znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych.

Poprzez wskazaną powyżej perspektywę i zakres poruszanych zagadnień książka stanowi swoistą „mapę drogową" prowadzącą skarbnika przez często pogmatwane ścieżki wyznaczane przez rozbudowane regulacje prawne opisujące obowiązki podmiotów publicznych.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in.:

 • jaka jest podstawa świadczenia pracy przez skarbnika JST i jakie są zasady jego wynagradzania;
 • jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik na stanowisku skarbnika JST;
 • czy można zatrudnić w urzędzie JST głównego księgowego urzędu, niezależnie od zatrudnienia skarbnika JST;
 • jakie są ryzyka związane z łączeniem funkcji głównego księgowego urzędu i skarbnika JST;
 • jak na obowiązki skarbnika JST wpływa pełnienie przez urząd JST funkcji jednostki obsługującej (wspólna obsługa – CUW);
 • jakie są najważniejsze uwarunkowania prawne związane z uchwaleniem budżetu;
 • dlaczego organ stanowiący nie może w trakcie roku budżetowego zabrać organowi wykonawczemu bez jego inicjatywy i zgody upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu;
 • jakie ograniczenia planistyczne i finansowe niosą w gospodarce budżetowej JST szczególne zasady wykonywania budżetu oraz jakie są skutki ich nieprzestrzegania;
 • dlaczego niektórych środków (np. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) nie zalicza się do szczególnych zasad wykonywania budżetu JST;
 • czy i gdzie w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych można odnaleźć wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług publicznych i pośrednie dotyczące kosztów utrzymania stanowisk pracy;
 • czym jest dług JST i jak skutecznie nim zarządzać;
 • jak prawidłowo zaciągać zobowiązania;
 • w jaki sposób ustalić zasady rozliczenia VAT;
 • co sprawia największe problemy przy realizacji obowiązku inwentaryzacji aktywów i pasywów;
 • jakie dokumenty są dokumentami „odpowiednimi" przy weryfikacji i jak dokumentować w tym zakresie przebieg inwentaryzacji (art. 27 ustawy o rachunkowości);
 • jaki są zasady inwentaryzacji majątku przekazanego do używania Ochotniczym Strażom Pożarnym;
 • jak sporządzić bilans z wykonania budżetu;
 • jak wyodrębnić ewidencję wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • jak przygotować dokumentację w zakresie realizacji wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych środkami własnymi JST;
 • czy JST może zaprzestać realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przypadku gdy dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków budżetowych z tym związanych;
 • czy można dofinansowywać ze środków własnych JST realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 • czy zakup komputera o wartości 9989 zł jest wydatkiem majątkowym;
 • na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera;
 • jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z naruszeniem obowiązków dotyczących inwentaryzacji pasywów i aktywów jednostki;
 • jak wykonywać kompetencje związane z kontrasygnatą czynności prawnych;
 • czy wszystkie czynności prawne skutkujące zaciąganiem zobowiązań finansowych przez jednostki organizacyjne samorządu mają być kontrasygnowane przez skarbnika bądź osobę przez niego upoważnioną;
 • jak udzielać ulg w zapłacie należności cywilnoprawnych;
 • kiedy przedawniają się niepodatkowe należności budżetu o charakterze publicznoprawnym;
 • jakie są różnice między sprawozdaniami budżetowymi a sprawozdaniami z operacji finansowych;
 • jakie środki mogą być ujmowane na lokatach terminowych oraz jak takie lokaty ewidencjonować i ujmować w sprawozdawczości;
 • jak dostosować procedury księgowe (np. w zakresie wysyłania upomnień w formie elektronicznej) do nowych wymagań doręczeń elektronicznych, które zaczną obowiązywać od 1.10.2024 r.;
 • na czym polega i kogo dotyczy usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Książka uwzględnia stan prawny na 1.6.2024 r., czyli m.in. zmiany ustawy o finansach publicznych dotyczące relacji spłaty zobowiązań, relacji części operacyjnej budżetu, źródeł finansowania deficytu czy też planowania i prognozowania wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.