Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Regulamin

PPK
 
Regulamin sprzedaży sklepu internetowego PPK
 
 
Rozdział I
Postanowienia wstępne
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
1. Sklep internetowy www.ppk.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Właścicielem Sklepu jest: PPK Piotr Wilk, ul. Łowicka 15, 82-300 Elbląg, NIP 578-30-25-957  tel. 55 629-61-17  e-mail: info@ppk.pl
5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne i nowe.
7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.
 
§ 2
Definicje
 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
a) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,
b) Sprzedawca – właściciel Sklepu,
c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.ppk.pl
d) Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,
e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
f) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.
g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
§ 3
Ceny i oferty promocyjne
 
1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w polskich złotych i wskazują stawkę i wysokość podatku VAT.
2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocje” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia wszystkich ofert promocyjnych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
 
Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia
 
§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
 
1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
4. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym możliwe jest poprzez:
  1. zalogowanie się na konto Klienta lub założenie konta w przypadku nowych Klientów, natomiast w celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail i utworzyć hasło, a następnie potwierdzić założenie konta poprzez przejście udostępnione w linku aktywacyjnym przekazanym drogą e‑mailową, potwierdzając tym samym założenie konta.
  2. formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (bez konieczności logowania).
  3. wysłanie wiadomości e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.
5. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Potwierdzam, realizuję zamówienie”.
7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
– dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
– łączna cena brutto,
– sposób i termin zapłaty,
8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem” oraz „płatność przelewem po otrzymaniu towaru” otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
10. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.
11. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „moje konto”.
12. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski.
13. Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
 
§ 2
Sposób płatności
 
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia,
b) przelewem za pośrednictwem usługi płatności PayU
c) kartą kredytową, debetową za pośrednictwem usługi płatności PayU,
d) za pobraniem – przy wyborze dostawy przesyłką kurierską INPOST – płatność należy uiścić gotówką lub kartą, przekazując ją kurierowi w momencie dostawy przesyłki,
e) przelewem po otrzymaniu przesyłki. Klient zobowiązuje się do terminowego opłacenia faktury VAT w 14 dni liczone od dnia wystawienia faktury VAT (opcja dostępna wyłącznie dla jednostek sfery budżetowej).
 
§ 3
Termin płatności
 
1. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową (PayU) Klient zobowiązany jest dokonać zapaty w końcowym etapie składania zamówienia. W przypadku problemu z wykonaniem płatości zamówienie można opłacić przelewem zwykłym w tytule wpisując numer zamówienia.
2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W razie braku zapłaty pełnej kwoty w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część kwoty Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
4. Dokonując płatności przelewem zwykłym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.
 
§ 4
Realizacja zamówienia
 
1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
2. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności „za pobraniem”, oraz „płatność przelewem po otrzymaniu towaru”.
3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5  dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż sześćdziesiąt dni od dnia zawarcia umowy o czym Klient zostanie poinformowany z możliwością anulowania zamówienia.
4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon lub faktura VAT.
6. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT. 
 
§ 5
Korekta zamówienia
 
1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania zamówionego towaru
2. Korekty można dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. 55 629-61-17 lub przesyłając wiadomość e-mail: info@ppk.pl. Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.
 
§ 6
Sposób dostawy Towaru
 
1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex Kurier 24) lub INPOST
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
3.  Sprzedawca zobowiązuje się do pokrycia kosztu wysyłki w wysokości 16,00zł brutto w przypadku zakupu produktów powyżej łącznej kwoty zamówienia 299,00 zł netto
4.  Przy wyborze sposobu płatności „za pobraniem” zostanie naliczona dopłata w wysokości 10,00 zł brutto.
 
Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje
 
§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy
 
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną
2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:
a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
4. Sprzedawca jest zobowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.
5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację, lub wysłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy.
6. W przypadku uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas transportu reklamację należy składać w firmie kurierskiej realizującej wysyłkę.
7. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu (55) 629-61-17.
 
 
§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta
 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, można pobrać ze strony internetowej www.ppk.pl 
4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:
a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
b) w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.
5. Odstępując od umowy, Klient jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia.
8. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.
9. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres: PPK ul. Łowicka 15, 82-300 Elbląg.
10. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w dobrze zabezpieczonym opakowaniu.
11. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.
12. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będą przyjmowane.
13. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
 
Rozdział IV
Postanowienia wspólne

§ 1
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy podczas rejestracji lub podczas dokonywania zakupów w trybie „zakupy bez rejestracji”,  są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.
3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo¬-  promocyjnych, np. poprzez zapisanie się do newsletter.
4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);
c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2
Polityka cookies

1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).
2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
– informacje na temat sesji,
– ostatnio oglądane produkty,       
4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 3
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 
§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 
§ 3
Wyłączenie odpowiedzialności
 
1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.
2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 
 

 
Załączniki do Regulaminu Sklepu PPK
 
  1. Odstąpienie od umowy
  2. Formularz reklamacyjny