Zaloguj się Zarejestruj się
tel. +48 55 629 61 17
Koszyk
0 produktów - 0,00 zł
Zapowiedź
Zdzisław Fedak
Zamknięcie roku 2023
218,09 zł
+5% VAT
Cena brutto: 228,99 zł
PromocjeE-suplement elektroniczny

Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz

dr Rafał Reiwer, dr Paweł Dzienis, Kamil Gołaszewski
Wydawnictwo:C H Beck
Wydanie:2019
Ilość stron:1100
Oprawa:twarda
ISBN:978-83-815-8036-6
284,76 zł
+5% VAT
Cena brutto: 299,00 zł
Do koszyka

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, że problematyka ta będzie przedmiotem dwóch odrębnych ustaw, ponieważ przyjęto założenie, że nowe akty prawne będą porządkowały materię egzekucyjną na zagadnienia ustrojowe (ustawa o komornikach sądowych), kosztów egzekucji (ustawa o kosztach komorniczych) oraz przepisów dotyczących zasad prowadzenia egzekucji (nowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego). W ten sposób regulacje prawne egzekucji sądowej będą tworzyć przejrzysty system.

Publikacja została podzielona na trzy części.

Część I to komentarz do ustawy o komornikach sądowych porusza m.in. następujące kwestie:

 • przepisy ogólne – obszar działania komornika , zakres zadań, pieczęć komornika, kancelaria komornicza, rewir działania komornika,
 • powoływanie i odwoływanie komorników – wymogi dotyczące kandydatów na stanowisko komornika, sposób powoływania, odmowa powołania na stanowisko komornika, niezbędne dokumenty dołączane do wniosku, rota ślubowania, zawieszenie komornika w czynnościach, dzień ustania zawieszenia w czynnościach, odwołanie ze stanowiska, rezygnacja z pełnienia obowiązków;
 • prawa i obowiązki komorników – obowiązek zachowania tajemnicy, czas pracy, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia;
 • zastępstwo komornika – podmioty uprawnione do zastępowania oraz termin zastępstwa, zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy, dochód komornika;
 • likwidacja kancelarii – przekazanie spraw prezesowi sądu apelacyjnego, sposób likwidacji;
 • aplikanci komorniczy – egzamin wstępny (nabór na aplikację, wymogi formalne ogłoszenia o egzaminie, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, sposób przeprowadzenia egzaminu, członkostwo w komisji kwalifikacyjnej); aplikacja (podmioty uprawnione do bycia aplikantem, termin rozpoczęcia aplikacji, obowiązki aplikanta, zawieszenie w czynnościach); egzamin komorniczy; asesorzy (podmioty uprawnione do zajmowania stanowiska, wniosek o powołanie, zawieszenie asesora, dzień wygaśnięcia powołania na stanowisko);
 • koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii – opłata egzekucyjna, wynagrodzenie prowizyjne komornika, koszty działalności egzekucyjnej komornika;
 • nadzór nad komornikami – organy nadzoru, forma czynności nadzoru;
 • samorząd komorniczy – organy, zakres działań Krajowej Rady Komorniczej, lista komorników, zastępców komorników i aplikantów komorniczych;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna – kary dyscyplinarne, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

W części II publikacji dotyczącej ustawy o kosztach komorniczych poruszono kwestie dotyczące:

 • przepisów ogólnych – zakres przedmiotowy ustawy, zakres podmiotowy, treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych;
 • wydatków – prawo do zwrotu poniesionych wydatków, katalog wydatków, zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty, diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym, postanowienie o przyznaniu należności, zaliczka na poczet należności kuratora, termin rozliczenia zaliczki;
 • opłat komorniczych – katalog opłat, podział opłat na stosunkowe i stałe, wezwanie do uiszczenia opłaty, wartość świadczenia;
 • opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – tryb pobierania opłaty stosunkowej, wysokość opłaty minimalnej;
 • opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych – charakter stały opłat egzekucyjnych za egzekucję świadczeń niepieniężnych, wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika;
 • pozostałych opłat – wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku, za sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
 • zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty – przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, instytucja miarkowania opłaty egzekucyjnej.

W niniejszej publikacji omówiono także najnowsze zmiany do powyższych ustaw, które dotyczą:

 • doprecyzowania aktualnych przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – wprowadzono poprawki do zmian, które miały być wprowadzone ustawa o komornikach sądowych, a także zmieniono termin ich wejścia w życie (ustawa z 20.7.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1443, która weszła w życie 10.8.2018 r.);
 • zapewnienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki – zawiera zmiany dotyczące składu komisji kwalifikacyjnej na egzaminie wstępnym (ustawa z 3.7.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, która weszła w życie 1.10.2018 r.);
 • poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce – zmieniono opłatę stałą za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie, a także wprowadzono zmiany w zakresie obowiązku zakończenia działalności gospodarczej przez Krajową Radę Komorniczą (ustawa z 9.11.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2244, która weszła w życie 1.1.2019 r.).

Natomiast w III części publikacji zamieszczone zostały wszystkie akty wykonawcze do ustawy o komornikach sądowych (28 rozporządzeń) oraz ustawy o kosztach komorniczych (2 rozporządzenia), które dotyczą m.in.:

 • minimum szkoleniowego komorników i asesorów oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych;
 • trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą;
 • ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej;
 • organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej;
 • trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy;
 • komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego;
 • wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych;
 • prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych;
 • weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika;
 • zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego;
 • określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych;
 • czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym;
 • określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika
 • maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu;
 • pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych.

Warto zauważyć także, że niniejszy komentarz został przygotowany przez Autorów, którzy m.in. byli członkami powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych. Ponadto są to zarówno praktycy, jak i teoretycy prawa, którzy napisali już wiele publikacji z zakresu prawa egzekucyjnego.

Prezentowana publikacja skierowana jest przede wszystkim do komorników, a ponadto także do sędziów, adwokatów, notariuszy, a także studentów kierunków prawniczych.